Fundusze Europejskie

K O M U N I K A T

MILIMEX S.A. pragnie poinformować opinię publiczną o pozyskanych środkach
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
(Nr naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20, nr umowy POIR.03.04.00-24-0617/20-00).

Projekt zrealizowano w okresie od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. w kwocie 284.767,47 zł
i rozliczono w dniu 26.11.2020 r. w pełnej kwocie.

Wsparcie to otrzymaliśmy przy udziale i za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działającej na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2020 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299) z siedzibą
w Warszawie, 00-834 Warszawa, przy ul. Pańskiej 81/83, NIP 5262501444, REGON 017181095.